<%= BlogTitle %>

پارک ملی سیاهکوه اردکان

این منطقه در غـرب جـاده چوپانـان قرار داشته و از نظر تقسیمات سیاسی کشوري در استان های یـزد و اصـفهان قـرار دارد. امـا از آنجا که بیشتر ورودی ها و گلوگاه های نفوذ شکارچیان به پارک ملـی و منطقـه حفاظـت شـده سیاهکوه در حوزه استان یزد و در جنوبی ترین نقطه منطقه قرار دارد کنترل این منطقـه بـرای محیط زیست استان یزد کاملا" امکان پذیر می باشد.
ویژگی های محیطی و طبیعی خصوصیات اقلیمی این منطقه با منطقه همجوارش یعنی پارک ملی سیاهکوه استان یزد یکسان است. اقلیم سـرد و خشک شرایطی را ایجاد نموده که کم آبی به ویژه در سالهای خشک یکی از تهدید هـای اصـلی حیـات وحـش منطقه به حساب می آید. لیکن با توجه به تجربه اداره کل محیط زیست استان یزد در مـدیریت منـاطق خشـک کویری، تامین نیاز آبی حیات وحش منطقه از طریق احداث آب انبار و آبشخور و آبرسانی با تـانکر انجـام مـی گیرد و در حال حاضر شرایط زیستی مناسبی بر منطقه حاکم است. به طوری که ایـن منطقـه یکـی از مهمتـرین زیستگاههای اصلی زمستان گذرانی پرندگان با ارزشی چون هوبره و همین طـور یکـی از بهتـرین زیسـتگاههای جبیر و یوزپلنگ استان یزد به حساب می آید.
این مهم در سایه مدیریت یکپارچه زیستگاههای این عرصـه فـارغ از مرزهای سیاسی دو استان منجر به تکمیل چرخه حیاتی گونه های حیات وحش شده است. پوشش گیاهی منطقه ضعیف و در مناطق دشتی عمدتا گیاهان شورپسند است. از جمله گونه های گیاهی منطقه می توان به علیجون (ارمک بیابانی)، نی، اشنان و قیچ اشاره نمود. از مهمترین پستانداران منطقه می توان به کل و بز، قوچ و میش، جبیر، روباه، یوزپلنگ، خرگوش، خارپشت ایرانی و انواعی از جوندگان را نام برد. کبک، تیهو، باقرقره شکم سیاه، زاغ بور، کبوتر چاهی، جغد کوچک، سبزقبا، چکاوک بیابانی، چکاوک کاکلی و چکچک از مهمترین پرندگان منطقه هستند. علاوه بر آن آگامای صخره زی فلس بزرگ، بزمجه بیابانی، مارجعفری،لاک پشت مهمیزدار و جکوی عنکبوتی از جمله خزندگان منطقه محسوب می شوند.
آدرس: یزد، اردکان، غرب جاده چوپانان
منبع عکس: ایسنا
صفحه قبل