<%= BlogTitle %>

برج قدیمی روستای ترکان

از عناصر بافت قدیم روستای ترکان بُرجی بسیار قدیمی است که قدمتش به دوران زندیه یا افشاریه می رسد. ارتفاع این برج حدود ۱۵ متر ، قطرش در پایین ۵ متر و در بالا حدود ۳ متر میباشد. برجِ تُرکان تماماً از خشت و گِل برپا  و در لبه هایش کنگره هایی ایجاد شده است. راه پله ایی باریک و مارپیچ تا بلندایِ برج میرسد. از فراز برج میشود تا دور دستها را زیر نظر گرفت. لبه های برج کنگره هایی برای پناه گرفتن ساخته شده است. بر بدنه برج تیرکشهایی تعبیه شده که تیر اندازان قادر بودند از آن دشمن رو هدف قرار بدهند. این برج کارکرد حفاظتی و امنیتی داشته و برای نگهبانی و محافظت از روستا در گذشته های دور بنا شده است. پشت درب ورودی این برج سنگی بزرگ قرار دارد که ان را پشت در قرار میدادند تا کسی نتواند در رو باز کند.

آدرس: یزد، شهرستان خاتم، بخش هرابرجان، روستای ترکان
منبع: صدا و سیمای مرکز یزد
صفحه قبل