راه اندازی بانک شیر مادر در یزد

راه اندازی بانک شیر مادر در یزد

راه اندازی بانک شیر مادر در یزد

راه اندازی بانک شیر مادر در یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد:
هر مادری که شیرمازادداردآن را به بانک شیراهداکند
مدت نگهداری حداکثر تا شش ماه و برای نوازادان نارس و یا ... است.
صفحه قبل
کانال تلگرام
اینستاگرام
تماس مستقیم